" /> رمان استاد دانشجو فصل دوم رمان استاد خلافکار
آخرین مطالباستاد خلافکارصفحه اصلیفصل دوم رمان استاد خلافکارلیست کامل رمان ها

رمان استاد دانشجو فصل دوم رمان استاد خلافکار

رمان استاد دانشجو فصل دوم رمان استاد خلافکار

#لیلی
سرعتم و زیاد کردم تا قبل از قرمز شدن چراغ رد بشم اما از شانس گندم همون لحظه چراغ قرمز شد.
موتور و نگه داشتم.به خاطر دختر بودنم نمی‌تونستم این کلاه کاسکت کوفتی و از سرم در بیارم تا یه کم باد به کلم بخوره.
بی حوصله سرم و چرخوندم و توی ماشین کناری چشمم به استاد مهرداد آریا فر افتاد. لبخندی زدم. چند سال میشد ندیدمش؟به گمونم چهار سال…
سرم و نزدیک بردم تا چیزی بگم که با دیدن شخص کنارش خشکم زد.
امکان نداشت… امکان نداشت اونی که کنارشه زن آرمین باشه…اما خودش بود مطمئنم… شاید تغییر زیادی نسبت به عکساش کرده بود اما مطمئنم که خودش بود. هانا مجد…
ماتم برد… یعنی تمام این سال‌ها زنده بود؟ زنده بود و بدون اینکه نشونی از خودش بده آرمین و توی حسرت خودش گذاشت؟
با صدای بوق‌ ماشین های پشت سر به خودم اومدم و راه افتادم….
باید به آرمین می‌گفتم. باید می‌فهمید این همه سال به حسرت کی نشسته!
با اینکه کار داشتم اما پشت سر ماشین استاد آریا راه افتادم.
ده دقیقه بعد ماشینش رو جلوی یه خونه پارک کرد. با فاصله ازشون ایستادم.
هر دو شون از ماشین پیاده شدم.
چشمام و ریز کردم تا با دقت بیشتری ببینم و بیشتر مطمئن شدم که این دختر هانا مجده!
گوشیم و در آوردم و بدون اینکه نگاه ازشون بگیرم شماره ی آرمین و گرفتم.
طبق معمول جون به لبم کرد تا جواب داد.
تند گفتم
_یه آدرس می‌گم بیا اینجا…
بی حوصله گفت
_کار دارم الان.
با حرص گفتم
_مهمه… بلند شو بیا همین الان!
_باز چه غلطی کردی؟بگو آدرس و…
آدرس و که بهش گفتم،گفت
_تو جلوی خونه ی مهرداد چه گهی میخوری؟
کلافه گفتم
_فقط بیا آرمین…
تلفن و قطع کردم… امیدوار بودم بیاد و با چشم خودش ببینه… چهار سال بالای سر قبری گریه میکرده که توش مرده ای نبوده.
یک ربعی منتظر موندم تا بالاخره سر و کلش پیدا شد.
ماشین شو جلوم پارک کرد و پیاده شد. عصبی به سمتم اومد و گفت
_وای به حالت بفهمم باز یه گند جدید بالا آوردی.
چپ چپ نگاهش کردم و گفتم
_نه خیر فقط خواستم یه چیزی نشونت بدم.
با اخم و منتظر بهم زل زد. از شانس خوبم همون لحظه در خونه ی استاد باز شد..
آرمین سرش و برگردوند…
استاد آریا با یه چمدون اومد بیرون… اخمای آرمین بیشتر در هم رفت.
همون لحظه هانا در حالی که دست یه دختر بچه رو گرفته بود اومد و درو پشت سرش بست.
چشمم که به آرمین افتاد لبم و گاز گرفتم…
فکر کنم قیامت در راه بود.

#هانا
با پشت دست اشکامو پاک کردم که مهرداد خندید و گفت
_دیگه گریه کردن و ول کن آبجی کوچیکه.
بغض دار گفتم
_خیلی دلم برای تو و ترانه تنگ میشه.
چمدونم و گذاشت صندوق عقب و آیلا رو بغل کرد و گفت
_خوب بمون همین جا…
آیلا بلبل زبونیش گل کرد و گفت
_منم بهش همین و می‌گم دایی جون اما آبجیت خیلی چشم سفیده.
با این حرفش قهقهه ی مهرداد بلند شد و گفت
_تو چه زبونی داری پدر سوخته!
آیلا گفت
_پدرم نسوخته زندست منتظرمونه!
نگاهم و ازش دزدیدم و گفتم
_بهتره بریم دیگه.
مهراد آیلا رو صندلی عقب نشوند و خودشم سوار شد.. سوار شدم و گفتم
_تند برو مهرداد به پرواز نمی رسیم.
آیلا گفت
_نه خیرم آروم برو!
چشم غره ای بهش رفتم. نمیخواستم اعتراف کنم اما بازم توی دلم برای بار هزارم اعتراف کردم زبون درازش به باباش رفته.
هنوز مهرداد استارت نزده بود یکی در سمت منو باز کرد و تا به خودم بیام بازوم کشیده شد.
عصبی خواستم چهار تا لیچار بار این خر وحشی کنم اما با دیدن آرمین خشکم زد..
رسما نفسم قطع شد و مات و مبهوت نگاهش کردم.
رسما بدبخت شدم… پیدام کرد اما آخه از کجا فهمید؟
بدتر از اون ماتم برده بود واقعا این آرمین بود؟با این چهره ی مردونه ی پخته و ته ریش بلند و موهای تراشیده هیچ شباهتی به آرمین گذشته نداشت.
بدون هیچ عکس العملی فقط نگاه می‌کرد.
مهرداد بازوم و از دستش کشید و گفت
_ولش کن آرمین.
فقط نگاهم می‌کرد بدون هیچ حرف و واکنشی.
مهرداد در ماشین و باز کرد و گفت
_سوار شو… دی….
هنوز حرفش و نزده بود مشت محکم آرمین توی صورتش فرود اومد…
جیغ بلندی کشیدم اما فایده نداشت. آرمین طوری دیوونه شده بود که مشت دوم و بدون امون دادن به مهرداد زد و عربده کشید
_حرومی حالا دیگه از من قایمش میکنی؟از منن؟؟؟
خواست مشت سوم و بزنه که یه دختر بازوش و گرفت و گفت
_ولش کن آرمین.
همه چی یادم رفت و به اون دختره زل زدم.چه قدر خوشگل بود…یعنی ازدواج کرده بود؟هنوز از فکر در نیومده بودم بازوم کشیده شد. آرمین با خشم بازوم و دنبال خودش کشید.
با تقلا گفتم
_ولم کن آرمین نمیخوام باهات بیام… با توعم کری مگه؟پرواز دارم باید خودم و برسونم… ول کن بازوم و.
در یه ماشین و باز کرد و به عادت سابق شوتم کرد داخل ماشین و درو قفل کرد.
دیدم که مهرداد به این سمت اومد اما تا خواست در سمت منو باز کنه آرمین اسلحه ای از پشتش در آورد و سمت مهرداد نشونه رفت.
ترسیده به شیشه کوبیدم و داد زدم اما محل نداد.
نمیدونم به مهرداد چی گفت… ازش می ترسیدم.. رسما کبود شده بود از خشم… خدایا اگه بلایی سرم می‌آورد چی؟حالا من هیچی اگه آیلا رو می فهمید چی؟
پشت فرمون نشست و تمام حرصش و سر پدال گاز خالی کرد و راه افتاد.
به نیم رخ عصبیش نگاه کردم و گفتم
_نگه دار تو رو خدا… من باید برگردم… نمیخوام باهات بیام…اصلا با چه حقی منو دزدیدی؟نگه دار این کوفتیو…

پارت1

پارت2

پارت3

پارت4

پارت5

پارت6

پارت7

پارت8

پارت9

پارت10

پارت11

پارت12

پارت13

پارت14

پارت15

پارت16

پارت17

پارت18

پارت19

پارت20

پارت21

پارت22

پارت23

پارت24

پارت25

پارت26

پارت27

پارت28

پارت29

پارت30

پارت31

پارت32

پارت33

پارت34

پارت35

پارت36

پارت37

پارت38

پارت39

پارت40

پارت41

پارت42

پارت43

پارت44

پارت45

پارت46

پارت47

پارت48

پارت49

پارت50

پارت51

پارت52

پارت53

پارت54

پارت55

پارت56

پارت57

پارت58

پارت59

پارت60

پارت61

پارت62

پارت63به زودی…

زمان پارت گذاری هر دوروز از زمان انتشار اخرین پارت منتشر شده در سایت

دانلود آهنگ جدید

به کانال تلگرامی ما بپیوندید تا از تازه ترین ,جدید ترین اخبار رمان های در حال تایپ جذاب و کلی رمان آنلاین که هر روز پارت گذاری میشوند استفاده کنید آی دی کانال ما shasttip@

نوشته های مشابه

‫43 نظرها

 1. سلام ببخشید اینو میگم ولی فقط ادعای خوش قولی دارید،هروقت نمیتونید به وعدتون عمل کنید تعداد روز پارت گذاری رو افزایش میدید!اوایل میگفتید هر شب ساعت ۱۱ بعد گفتید صبح بعد ،بعد از ظهر ۱۵ ،بعد گفتید یک روز در میان به تازگی هم که گفتید دو روز به دوروز ،الانم که ۳ روز گذشته از پارت های جدید خبری نیست بی صبرانه منتظر بهونه میدونم!

  1. سلام اگه منظورتون کانال باشه که هر دوروز همه رمانارو آپدیت میکنیم و بد قولی نداریم و اگه سایت رو میگید هر دو یا سه روز آپدیت میشن رمان ها

  2. سلام ببخشید کی پارت بعدی عروس استاد رو میزارین ممنون میشم بگیننن💒💒💒💒💒
   ممنون بابت رمانتون بابا دیگه تموم کنین دیگه اخه هی امیر میره ارش میاد میبره لیلی رو بچشو میندازه دوباره امیر میاد ارش گموگور میشه بعد دیگه دوباره بچه دار میشه هانا هم که همینجوری معلقه 🎈

 2. سلام ادمین…
  میشه بگید دقیقا هرچند وقت به بار پارت میزارید؟
  خیلی وقته که منتظرم اما پارت 27 رو نمیزارید…
  لطفا مکی زود به زود پارت بزارید

 3. سلام ادمین
  من یه روز هست شروع کردم به خوندن رمان عروس استاد و تا پارت 35استاد خلافکار تمومش کردم، واقعا عالیه فقط یه سوال هر دو روز پارت جدید میذارید؟

  1. من یوقت نَمیرم
   کی میاد این پارت پنجاه
   تورو خدا تند تند بزارین
   من فک کردم تا پنجاه تمومه داستان
   همشو خوندم ی روزه
   ب تهش رسیدم رَکب خوردم 🤒🤕☹☹

 4. ادمینی, نویسنده ارباب رعیت زیر لفظی میخواد؟!… خو بدین بهش… الان چند ساله داره این رمانو مینویسه؟!…

 5. سلام
  خسته نباشی
  رمانت واقعا منو شیفته خودش کرده
  جون به لبم میکنی تا قسمت بعدو بزاری
  اگه میشه زود زود بزار
  خواهش🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺

 6. سلام ادمین محترم،میشه رمانایی کع برای عیدهدیه توی کانال گذاشتین دوباره لینک شونوبذاریدمیدونم گفته بودیدامامن رماناروتوی کانال دانلودکردم سیودرتلگرام شدن لینک کع پاک کردیدرمان پاک شد،😪بی حواسی خودم بود
  لطف می کنیداگع دوباره بذارید🙏🙏🙏🙏

 7. سلام ادمین جون.ممنون از رمان خوب و پارت گذاریتون .بی زحمت به نویسنده بگین تو این شرایط بیماری کرونا آخر داستان رو خوب بنویسه دلمون به این رمان ها خوشه ناراحتمون نکنه.دیگه بی زحمت این ارمین رو اذیت نکنه.😍😍😍

 8. سلام ادمیت
  لطفا روز مشخص برای انتشار پارت های جدید اعلام کن. ما مجبوریم روزی سه بار به امید انشار پارت جدید وارد سایت شیم. مرسی

 9. سلام ادمین
  من تو تلگرام اومدم اما استاد دانشجو دو تا پارت۲۷ پیدا کردم میخواستم ببینم سایت جلو تره یا کانال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

بستن